Larsen, Karl Uddrag fra Set og tænkt under den store Krig (1)

Man forstaar, at den gode tyske Husmoder med Rædsel viste Tanken fra sig om at blive ved med at abonnere paa denne Avis, der den 23. Januar var naaet til Side 4466, saa at man med et Gennemsnitsantal af 250 Navne pr. Side og med Fradrag af den halve à trekvart Spalte Indholdsfortegnelse i Hovednumrene tør regne med et Tab paa 1,000,000 — en Million og et Hundrede Tusinde — Mand i Tiden indtil omkring Aarsskiftet. Thi om end der pr. 23. Januar under nogle af de militære Afdelinger findes opført Tab fra Fægtninger saa sent som den 15. i samme Maaned er der til Gengæld enkelte saa langt tilbage som fra den 19. August, og Hovedmassen falder i Slutningen af November og i December.