Larsen, Karl Uddrag fra Set og tænkt under den store Krig (1)

Jeg tror, det er en overmaade naturlig menneskelig Tanke at sammenstille de fysiske og moralske Lidelser, som f. Eks. hele Kultursamfunds mandlige og kvindelige Middel- og Arbejderstand ned til de umyndige Børn har maattet udstaa under Perioder af fredeligt fremadskridende økonomisk Udvikling, med Menneskehedens Smerte og Lidelse under Perioder af Krig. Krigens Ødelæggelse af Mennesker og Hjem ved Ild og Sværd virker ganske vist mere aabenbart, men næppe frygteligere end dem, som økonomisk Overmagt under fredelig Udvikling har voldt Mennesker og Hjem. Jeg har berørt Tilstandene umiddelbart før den store franske Revolution, men skal, som et yderligere Eksempel nær op til vore Dage, blot henvise til de frygtelige menneskelige Lidelser (der ingenlunde voldtes ubevidst), som fulgte med den fredelige Revolution i England, fra Indførelsen af Arkwrights Spindemaskine omkring 1770 gennem Dampmaskinens Indtrængen i Industrien i Begyndelsen af det 19. Aarhundrede og fremefter (se bl. m. a. Ludv. Bramsen: Englands og Tysklands 130Lovgivning for Arbejdere i Industri og Haandværk, Kbhvn. 1889, S. 80 f. f.).