Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Først havde denne Herre i Warnemünde set Landstormfolk beskæftigede med at nedtage Kejserens Billede fra Paslokalet, og da dette af forskellige Grunde ikke vilde lykkes, sagde en af dem: »Aa, lad ham hænge, han er færdig (er ist erledigt)!« — I Berlin var Taleren paa Gaden bleven standset af nogle feltmæssigt bepakkede Frontsoldater, der paa egen Haand var ude for at finde Vej til Friederichstrasse-Banegaard. »Fire Aar igennem har vi levet som Dyr i Skyttegrave«, sagde de, »nu vil vi være Mennesker« — Og da vor Hjemmelsmand kom hjem paa sit Hotel og i Selskab med dettes Inspektør bevægede sig op ad Trapperne, mødte der ham det allerprægtigste, idet han saa soldaterklædte Personer komme ud fra forskellige Værelser med Sabler i Gehæng over Armene og BrowningRevolvere i Hænderne, medens Inspektøren sagde til en ældre Officer, der kom til Syne i Korridoren: »Der er Besøg hos Dem, Hr. Oberst!«, hvorpaa den værgeløse Officer — sluttede Taleren med Varme — »rettede sig« for Soldaterne, der gik bort med de fra hans og hans Kammeraters Værelser stjaalne Vaaben.