Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Den, som har et virkelig personligt Indtryk af de forskellige tyske Folkestammer og kender noget til Tysklands Historie op igennem Tiderne, ved, at Tyskerne inderst inde er lidenskabelige, sentimentale og romantiske, lyriske, musikalske og spekulative, selvoptagne og egenraadige, og at derfor deres politiske Tilværelse fra Middelalderen til langt ind i det nittende Aarhundrede er foregaaet under stærke Stemningssvingninger, i indbyrdes Kiv og Strid, der medførte en Splittethed, 19 som alene svagt og forbigaaende lod sig forene under nationale Synspunkter.