Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Kun i et af de tyske Lande havde der i Løbet af et Par Aarhundreder indenfor visse Lag af Befolkningen udviklet sig en anden Aand. Det var i den af de tyske Stater, som man kan kalde Tysklands Amerika, hvor Pionerer og Kolonister, Krigere, Landmænd, Forretningsfolk fra alle tyske Lande og for den Sags Skyld ogsaa Flygtninger fra Lande udenfor Tyskland havde fravristet slaviske Folkeslag deres Land paa lignende Maade som Amerikanerne tog Prærierne fra Indianerne.