Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Disse Handelens Mænd marscherede i Række og Geled med Industriens Folk, af hvilke f. Eks. Wilhelm v. Siemens — i Tidsskriftet »Nord und Süd« — udtalte, at saaledes som Verdensøkonomien i vor Tidsalder har udviklet sig, »befinder Industrien sig altid i Krig, den enkelte Industridrivende ligesom svømmer omkring i et Hav af Afhængighed, hvori 32han samtidig kun redder sin Eksistens ved selvstændigt at risikere den. Den økonomiske Udvikling foregaar i en stadig Kamp mellem Egoisme og Solidaritetsfølelse, mellem paa den ene Side Frihed og Selvstændighed, paa den anden Side Orden og Indskrænkning. Denne Kamp udkæmpes gennem et videnskabeligt systematisk, pligttro Arbejde lige ned i Tingenes Grund med selve Ens Tilværelse som Indsats«.