Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Naar Socialdemokraterne protesterede mod Militarismens 45 umenneskelige Ofren Individernes Særmeninger og Særinteresser for blind Lydighed mod det store Hele og dets Opgaver, angreb de i Virkeligheden deres eget bærende Princip, som endog forlanger af Arbejderen, at han eventuelt skal se bort fra noget saa dybt menneskeligt og ægte sædeligt som Pligten til at ernære Hustru og Børn; ubønhørligt har han selv at sulte og lade Familjen sulte fremfor at gaa ud af sin Fagforening og nære sig og sine ved hæderligt, men »uorganiseret« Arbejde.