Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Og naar Socialister rasende angreb den prøjsisk-tyske Magtpolitik, der havde skabt Riget med dets Kolonier og holdt det hele magtfuldt sammen, ikke uden vanskelige Kampe mod Løsrivningsbestræbelser fra fremmede eller fremmedsindede Folkedele, angreb de i Virkeligheden Kullene, Malmlejerne, Raastofferne, som det skyldtes, at de ikke længere — som i Tysklands politisk magtløse Tider — maatte stævne ud over Havene for at tjene deres Brød, men nu havde tilstrækkeligt hjemme at tage fat i og — paa tyske Skibe — kunde bringe, hvad der yderligere var fornødent hjem til Forbrug og Forarbejdelse.