Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Det fra »Folkenes Forbund« foreløbig udelukkede Tyskland skal miste Land af største Betydning for dets økonomiske Trivsel og det ikke blot Land, der er befolket af fremmede Nationaliteter, som i Henhold til »Folkenes Selvbestemmelsesret« var at udskille fra det tyske Rige, men ogsaa rent tyske Landstrækninger, som af økonomiske eller strategiske eller historiske 53 Grunde i Sejrherrernes Favør maa gaa med i Løbet, paa samme Maade som Kolonier, Tyskland har erhvervet med samme Ret som alle andre Stater. Og paa den anden Side vægrer eller krymper man sig i hvert Fald ved at anvende »Folkenes Selvbestemmelsesret« til Gunst for Tyskland, saa at de tyske Østrigere kan blive optagne i det tyske Rige. Og dette Rige skal forvandles fra et selvstændigt politisk Samfund, der ud fra egne Synspunkter kunde varetage egne Interesser, til en aaben Arbejdsplads, hvor en værgeløs Befolkning skal trælle i andre Staters økonomiske og politiske Interesse. For at rydde op med Rode Tysklands Militarisme, som den havde udviklet sig i moderne Tid, skal det forbydes Tyskerne at opretholde den almindelige Værnepligt, og medens de sejrende Nationer forbeholder sig deres militære Standpunkter, reduceres tysk Hærmagt til en Politistyrke, der højst kan tjene det Formaal at opretholde Ordenen indad til, og som befinder sig under permanent Kontrol af den som »Folkenes Forbund« forklædte Entente ...