Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

For saa vidt er dette intet Under, som Franskmændene er et af Verdens mest udprægede Krigerfolk og moderne Militærvæsens, Militærkunsts og Militarismes Fædre. Ikke for intet er de europæiske Nutidssprogs militære Udtryk i overvældende Grad franske, først i alle europæiske Lande havde den franske Konge allerede i det femtende Aarhundrede en staaende Hær som Støtte for sin Kamp henimod en centraliseret national Statsmagt og som Middel til at faa Landets Grænser udvidede mod Øst, nu, da den hundredaarige Krig imod England var forbi. Og fra Karl den Syvende fortsatte Bevægelsen sig over Ludvig den Ellevte, Frans den Første til Ludvig den Fjortende, der fuldendte Dannelsen af den nationalt franske Erobringsstat.