Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Det franske Parlament appellerer allerede i 1871 til den første Republiks Forskrifter af 1791 om Oprettelsen af Skolebatailloner til Børnenes Opdragelse i Vaabenhaandværket, og samme Aar indføres særlige Øvelser i Ridning og Brugen af Geværet for Elever i de højere Læreanstalter. Med 1880 udstrækkes Barneundervisningen i Militærvæsen fra de højere Skoler til Folkeskolen. Det begynder med Indførelsen af Militærgymnastik, fortsætter med Oplæring i Geværeksercits og Skydning og ender i Forordningen af 6. Juli 1882, som foreskriver regelmæssige, udvidede, militære Øvelser under Ledelse af Officerer for alle Drenge fra 12 Aar og derover, Skolebataillonerne formeres, 200 til 600 Drenge stærke, og forsynes med Uniform, Vaaben og Fane.