Larsen, Karl Uddrag fra Militarismens Fallit

Gennem ypperligt skrevne Lærebøger i Frankrigs Historie og »borgerlig Opdragelse« understøttedes maalbevidst Ungdommens Paavirkning i national, militaristisk Aand, paa Frankrigs store Mindedage afholdt Skolebataillonerne Parader for højtstaaende Officerer eller civile Statsembedsmænd, under Uddeling af Belønninger, Afholdelse af Taler o. s. fr. — Frie Sammenslutninger af unge Mennesker førte Skolebataillonernes Gerning videre, f. Eks. de tusinder af Foreninger i alle Byer og Landsbyer, der i Begyndelsen af det nye Aarhundrede sammenfattedes under den saakaldte »Fédération gymnastique et sportive des patronages 60 de France«, hvorom General Cherfils i et Skrift »Vers l'espérance« siger: »Dette er den kommende Dags Hær! Den vilde end ikke have nødig at tjene sine to Aar. Den er rede; den er gennemtrængt af militær Aand (elle est militarisée)«.