Larsen, Karl Uddrag fra Levende Musik * Mekanisk Musik

Som bekendt herskede der, under Proletarregimentet i Finland i 1918 stor Sult og Nød i de tusind Søers Land, og som man erindrer, blev der fra de skandinaviske Lande sendt Hjælp derop i Form af Levnedsmidler; fra Danmark især Smør, men ogsaa et stort Parti Ost, som gav Anledning til en tragikomisk Misforstaaelse. Da man nemlig i Finland aabnede Kasserne og saa, at Osten var baade blød og smuldrende og ovenikjøbet havde grønne og blaalige Aarer og Pletter, erklærede Førerne, som rimeligvis var indstillet paa almindelige Mejeriskorper og aldrig havde smagt Roquefort, at Osten var pilraadden og uspiselig og dekreterede saa, at den skulde uddeles blandt Overklassen @9@/9: de Intelligente, den var god nok til det Pak.