Larsen, Karl Uddrag fra Levende Musik * Mekanisk Musik

Mon der skulde ligge sjælelige Værdier i den Art Tildragelser, hvor vi føler Trang til Latter og Graad paa samme Tid? Hvem ved? Og er det maaske en Lov, at vi skal helt tilbunds i de sørgeligste Tilstande for at øjne en Lysstribe og fatte et Haab om bedre Udsigter for det, vi stræber imod? Jeg ved det ikke, men et er sikkert: aldrig før har Musikens Kunst været saa ilde stedt som i dette Øjeblik. Fra at være en aandelig Værdi, som vi alle samledes om, er den blevet en Skøge, som 6 tilbyder sig fra aabne Døre og Vinduer, fra Kælderhalse og stinkende Jazz-Buler. End ikke langt ude paa Havet kan vi blive fri for de tarveligste og mest nærgaaende Døgnmelodier.