Larsen, Karl Uddrag fra Levende Musik * Mekanisk Musik

Musikens Kunst er et mærkeligt Væsen. — Ingen af de andre — saakaldte skønne — Kunster er istand til øjeblikkeligt at udtrykke saa banale og lave Følelser som Musiken, men paa den anden Side heller ikke istand til at fremkalde saa ophøjede og løftende Forestillinger. Imellem disse to Yderpunkter @9@/9: det høje og det lave, ligger en hel Verden af de forunderligste Værdier; det er derfor sørgeligt at langt den største Del af Befolkningen ikke er istand til at modtage det bedste, men foretrækker det allertarveligste af endnu langt ringere Værdi end Mejeriosten fra Hændelsen i Finland. Hvis det kunde tænkes, at et af de værste Musikstykker eller Melodier kunde oversættes (transponeres) i Ord, vilde de blive forbudt af Sædelighedspolitiet som stridende imod den offentlige Velanstændighed. De fleste Mennesker aner overhovedet ikke, at der findes nogen Værdiforskel indenfor Musiken, og giver de endelig deres Forkærlighed for bestemte Melodier tilkende, (tænk paa Radiolytternes ældre Dansemelodier) er det selvfølgelig ikke af musikalske Grunde, men fordi de — dette gælder især Landbefolkningen — mindes den Tid, hvor de ved Skovballerne sad med Rasmine paa Skødet eller sværmede rundt under Maanen, som, efter Sigende, skal have en vis Magt til at romantisere selv det dorskeste Drog.