Larsen, Karl Uddrag fra Levende Musik * Mekanisk Musik

En af det kongelige Biblioteks Embedsmænd har fortalt mig, at det en skønne Dag, for en halv Snes Aar siden, i Anledning af et Boglaan deroppe blev konstateret, at en Student ved Københavns Universitet ikke anede, at Johanne Luise Heiberg havde eksisteret. Hvis denne unge Mand, der nu formentlig uantastet er blevet Overretssagfører eller Præst eller Læge, i disse Dage skulde høre Johan Svendsen nævnet, vil Ordene sikkert kun være tom Lyd for ham — som for største Parten af de Befolkningsdele, der endnu har Raad til at gaa i Teatret eller skille vore Forlagsforretninger og Kunsthandlere af med deres Varer.