Larsen, Karl Uddrag fra Levende Musik * Mekanisk Musik

Om jeg mindes ret, var en af hans første Forestillinger »Lohengrin«, og i hvert Fald en af hans første Nyheder »Valkyrien«. Teatrets øverste Chef, den gamle Officer og Kammerherre Fallesen, var stærkt romansk, særlig fransk, og udpræget antitysk indstillet. Han fandt de Wagner’ske »Operaer« over en Bank kedsommelige, »der var jo ikke engang en ordentlig Ballet i dem!« Men Hofmanden maatte føle sig trøstet ved, at Joh. Svendsen, der med al sin norske Ejendommelighed og dybe Følelse for tysk Musik var en kosmopolitisk tilslebet Aand, i sin Operaledelse ogsaa hentede Stof fra Musikens andre Verdenshjørner. To af hans Forestillinger, der staar uvisneligt i Erindringen, blev Fremførelsen af »Aïda« og af »Carmen«. For nylig havde man paa vor Opera rig Lejlighed til i Tankerne at dvæle med sørgmodig Taknemmelighed ved den sidste! Hvor var hans rytmiske Aandedrag ikke sundt, hans dynamiske Virkninger frie for alt Rekordjageri! Lige langt stod han fra metronomisk Tørhed og impulsiv Tempoeksplosion. Og som han kunde faa sit Orkester til at klinge! Maaske allerrigest føltes hans runde, fulde, musikalske Overlegenhed med al sin Friskhed, sin Glæde og sit Lune i de første Serier af hans »Filharmoniske Koncerter« med det kongelige Kapel ....