Larsen, Karl Uddrag fra Levende Musik * Mekanisk Musik

Man har sagt, at det var Sport og Friluftsliv, der undlivede dem, ogsaa at visse personlige Forhold i saa Henseende spillede en Rolle; sikkert nok er dog Naadestødet bleven ført af den klangændrede, mekaniserede Musik, der er bleven sluppet løs paa selve Kulturens Arne, Hjemmene, og som allerede har lukket den ene levende Musikforening efter den anden Landet over, vanskeliggjort Solistkoncerter af de mest fremragende Kræfter og — sidst og mest — nedbrudt den Musikundervisning og musikalske Udøvelse i Skolen og særlig i Familien, der er Grundlaget for alt Musikliv i et Samfund. Dersom Forgiftningen af disse Musikforstaaelsens Kilder uhindret fortsættes, vil vi blive givet den mekaniske Musik fuldkomment i Vold, oven i Købet med Fare for, at denne efterhaanden bliver indspillet af stedse ringere Kræfter — reklamerende Undtagelsestilfælde fraregnet — fordi en Sænken af Musikerstandens almindelige økonomiske Standard vil medføre Mangel paa tilstrækkelig kvalificeret Tilgang til Faget.