Larsen, Karl Uddrag fra Levende Musik * Mekanisk Musik

Men det er just Hr. Masons »store Haab ved Radioen«, at »der synes at være en naturlig Udvikling af Smagen, fra Glæden ved den trivielleste Jazz og andet populært Stads til Vurdering af de store Mesterværker, en Udvikling, som fuldbyrdes af sig selv alle Vegne, hvor der forenes fuld Lejlighed til Tilegnelse med Trangen til Fremgang og tilstrækkelig aandelig Koncentrationsevne«. Noget indviklet synes denne sidste Treklang, og de Mason’ske Forhaabninger turde ikke være stærkt baserede, heller ikke, hvor de gælder hans Fortrøstning til, at Maskinerne vil fejre »umaadelige Fremskridt paa Gengivelsens Omraade, efter at vi har faaet elektrisk Optagelse for nogle Aar siden og endnu senere Transmission af Grammofonoptagelser«. Wer das glaubt —!