Larsen, Karl Uddrag fra Levende Musik * Mekanisk Musik

Levende Musik maa kæmpe sin Kamp med blanke Vaaben, støttet alene til den Musiksans og Offervillighed, der dog forhaabentlig vil kunne vækkes til Handling, ogsaa i et Land som vort med sin ret svage, kun et godt Aarhundrede gamle Musikkultur.