Larsen, Karl Uddrag fra Levende Musik * Mekanisk Musik

Professor Karl Larsen har i sin Kronik af 1. ds. indgaaende beskæftiget sig med det for ethvert musikdyrkende Menneske betydningsfulde Spørgsmaal: Menneskemusik kontra mekanisk Musik. Han har fuldkommen rigtigt paavist, hvorledes Mekaniseringen stille og støt underminerer det »levende« Musikliv, og den Pessimisme, der præger hele hans Artikel, faar særligt Perspektiv, naar han betragter den fuldstændige Hjælpeløshed og Raadvildhed, hvormed den altovervejende Del af Repræsentanterne for det levende Musikliv lader sig slaa af Marken.