Larsen, Karl Uddrag fra Levende Musik * Mekanisk Musik

Det er vigtigt, at man erkender, at det ikke er Radioen og Grammofonen alene, der slaar vort Koncertliv i Stykker, men at det har sin egen indre Aarsag; medens den mekaniske Musik uundgaaeligt medfører en frygtelig Misère for Musikere, saa behøver den slet ikke at dræbe Musiklivet, tværtimod, det er jo ikke til at komme uden om, at ved Grammofonens og Radioens Hjælp kan Musiken naa ud til helt nye Krese og vække den musikalske Virkelyst.