Larsen, Karl Uddrag fra Levende Musik * Mekanisk Musik

I dette Arrangement er efter min Mening sammenhobet en hel lille Række psykologiske Fejl, der fuldt ud forklarer, at disse ellers saa smukke Koncertaftener har maattet ophøre. For det første er Folk maaske nok bleven noget sky for alt, hvad der hedder »Aarskort«, hvis pekuniære Indløsning, selv om paagældende Sum er forholdsvis ringe, har en Tilbøjelighed til at komme ubelejligt. Dernæst siger det gamle latinske Ord med Rette: Multum, non multa, det vil sige: Nok meget, men ikke meget forskelligt! og det musikalske Publikum skræmmedes ved Sammenblandingen af Musik med Foredrag inden for en Sfære, der ikke paa Forhaand kunde antages at have dets særlige Interesse. Endelig ligger Lokalet, uanset dets ubestridelige Stemningsfuldhed, Bevidstheden ganske fjernt som Koncertlokale. Mennesket er et Vanedyr, og Lokaler har deres Psykologi. Jeg har oplevet, hvorledes engang et stort dansk Firma, der laa paa vedkommende Branches »Strøg« i en af Verdensbyerne, paa Grund af den overdrevne Leje flyttede til et ikke blot meget billigere, men langt smukkere og mere praktisk Lokale i en nydelig Sidegade til dette Strøg, faa Skridt fra Hjørnet — — men skyndsomst maatte flytte tilbage igen; Publikum vilde ikke gaa det Par 46 Skridt! — Naar Glyptotekets Direktion har ønsket at udvide sine kunstneriske Interesser til ogsaa at omfatte Musiklivet, burde den, efter en passende Pressejubel over denne aandelige Elasticitet hos en i Forvejen saa højt fortjent Bestyrelse, have ydet sin Musik tvangfrit og uden videnskabelige Anhang samt — i et af de Lokaler, hvortil Koncertpublikumets Ben saa at sige finder hen af sig selv. Naar Koncerterne saa var indarbejdet under Glyptotekets Fane, kunde man rimeligvis — hvad der oven i Købet vilde have givet Lejlighed til ny Reklame — have faaet dem hjem til Museets Pragtsal. Man kan kalde sligt latterligt, men med den Sort Latterligheder vil Menneskekendere regne. Ud fra Glyptotekskoncerternes Skibbrud lader der sig ingen almindelige Slutninger drage ....