Larsen, Karl Uddrag fra Levende Musik * Mekanisk Musik

I Spørgsmaalet Mekanisering og Konservatisme vedkender jeg mig Konservatisme, for saa vidt det drejer sig om for Musiklivet at bevare værdifulde Værker, der ikke egner sig til Transmission. Men ellers ligger saa sandelig Konservatismen paa Radioens Side. Det evige Krav om Lethed medfører en stadig Fasthamren af forrige Aarhundredes musikalske Tankevaner i Lytteribevidstheden, saa megen Optimisme kan man ikke nære med Hensyn til de Kaar, en eventuel original, samtidspræget Radiomusik vil faa. — »Hensynet til Lytternes 49 Penge.«: Dette evigt gentagne, usigeligt irriterende Argument! Et ubegrænset Tyranni betalt med beskedne 10 Kr. aarlig! Tænk blot paa, hvilken Behandling der er blevet Musikerstandens Interesser til Del ved den nye Radioforfatning: Ingen Repræsentant i Radioraadet og én eneste i Programudvalget, udpeget af — Trafikministeren uden saa meget som en Indstillingsret for de Institutioner, der repræsenterer Musikerne. Man spørger: Hvad har været Regeringens og Rigsdagens Tanke med denne Umyndiggørelse, og hvad har de officielle Repræsentanter for vore Interesser sagt, og hvad siger de nu til disse Urimeligheder?