Larsen, Karl Uddrag fra Under vor sidste Krig

I Dag holdt vi hele Dagen stille, heller ikke har der været Træfning af videre Betydning, thi vi har kun hørt meget faa Kanonskud med lange Mellemrum. Vi er selvfølgelig meget nysgerrig efter at vide, hvorledes Forholdene i det hele taget staar, men det er forbunden med temmelig store Vanskeligheder at erholde nogen paalidelig Oplysning, da Ordonnanserne 306 er de eneste, der véd lidt og det endda ofte meget lidt, og dertil er det ikke let at faa fat paa dem, thi naar de rider med tjenstlige Overbringelser, maa de ikke standse for at fortælle Nyheder. Vi véd derfor ofte meget mindre Besked end udenforstaaende. Kl. 4½ brod vi op for at gaa i Kantonnement. Jeg har i Dag og navnlig i Eftermiddag lagt Mærke til, at en usædvanlig stor Mængde Ordonnanser har færdedes her omkring, lige som ogsaa flere høje Officerer er redne her forbi, jeg slutter heraf, at der er noget i Gære, men hvad, vides naturligvis ikke, men jeg antager et Udfald et eller andet Sted fra den faste Stilling. Jeg bestyrkedes i denne Tro, ved at vore egne Officerer, d. v. s. de højere, under Hjemmarchen red sammen og talte ivrigt; hvad der omtaltes, kunde jeg ikke i Forbimarchen forstaa ...