Larsen, Karl Uddrag fra Under vor sidste Krig

Under Vaabenhvilen paa Als«kan jeg fortælle Eder, at jeg var baade til Barsel og til Begravelse den 22. hos den Gaardmand, som jeg havde lagt i Kvarter hos i H. Hans Søster, hun var frugtsommelig ved en Karl, som havde tjent der paa Stedet. Han er Soldat ved 21. Regiment og ligger oppe i Jylland. Hun gjorde Barsel, medens vi laa der i Kvarter, og døde et Par Dage, efter at vi var rejst derfra. Vi var der i 10 Dage, saa var vi paa Forpost i 4 Dage, saa kom vi paa Landet igen til en By, som hed S. Da vi kom der, fik vi 7 Mand, som havde ligget der, og vores 476 Vaabenmester og Fureren, de laa der ogsaa tillige med 12 Mand af os, vi 7 Mand og disse 2 Underofficerer blev bedt om at komme og faa hende til Jorden; der var heller ikke noget i Vejen for at faa Lov til at gaa. Der var Barsel med det samme, thi Barnet blev døbt, for det lever. Det er fuldkommen saa raske Gæstebud, de gør her paa Als, som for os der hjemme. Vi blev opvartet med Kage og Sigtebrød samt Sul og Sennopost og Smør, og derpaa Kaffe, lige til vi vendte Koppen om, saa længe blev de ved at skænke op til os, og saa fik vi Søsterkage til. Dette fik vi, førend vi gik til Kirke. Da det saa var forbi, og vi kom af Kirke, stod de samme Retter paa Bordet, og vi tog os saa en Mundfuld, inden vi fik Suppe og Lammekød til Eftermad; da saa en god Time var gaaet, fik vi Risengrød og Fisk, og 1½ Time derefter Kaffe og saa mange Kaffeknægte, som vi vilde drikke enhver især. Det var næsten ikke til at udholde at æde saadan den hele Dag. Vi var der, til Kl. var 9 om Aftenen, og jeg morede mig meget over dette Gilde ...»