Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

Afgørende var, at Modellerne til forskellige af Bogens Skikkelser ret vidt omkring vilde kunne genkendes som dengang endnu levende Personer, hvem der muligvis af den Grund kunde beredes Vanskeligheder, som Nansen og jeg ikke vilde bidrage til at fremkalde. 1 anden Plan kom det. rent litterære Synspunkt, at en Hovedvirkning i den af Forfatteren tilsigtede Retning kunde befrygtes at gaa tabt, hvis Værket udkom under hans Navn; det burde formentlig ikke overgives Offentligheden som en Kunstners Pastiche, en Digtning, der betjente sig af den for de paagældende Mennesker karakteristiske Dagbogsform, men derimod som navnløse, veritable Dagbogsoptegnelser af en af de Folk selv, et menneskeligt Dokument i Ordets egentlige Forstand. En saadan Form for Udgivelse kunde imidlertid maaske netop skærpe Nysgerrigheden og faa den til at spejde og spore indenfor vort Lands ret gennemsigtige Forhold med det Resultat, som fremfor alt burde undgaas.