Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

NAAR jeg villigt har fulgt Prof. Karl Larsens Opfordring til at ledsage denne lille Bog med nogle Ord, har jeg for det første gjort det, fordi den fint og forstaaende virker som et af Kunsten afklaret menneskeligt Dokument om Forhold, der af de fleste mødes med Afsky, skønt Medfølelse vilde være en Reaktion, der bedre passede til disse »Udvalgtes« ofte lidet misundelsesværdige Skæbne. Dertil kommer, at man maaske dog tør haabe, at der gives Læsere, der hellere vil forstaa end dømme og fordømme. Men Forstaaelse kræver først og fremmest biologisk Kendskab til det Grundlag, hvorpaa den homosexuelles Følelse vokser frem. Dette Grundlag kan endnu ikke gives i klar og afsluttet Form, dertil er vor Viden foreløbig for mangelfuld, men hist og her kan vi dog ligesom skimte Omridsene af den Skikkelse, hvori Naturen har aabenbaret sig som i et sælsomt Lune.