Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

Under alle Omstændigheder er det nødvendigt at indse, at den Retning, Kønsfølelsen har faaet, naar den først helt er vaagnet, den maatte den faa, og simpelt hen at kalde Afvigelsen fra det normale for Last, Mangel paa moralsk Følelse o. s. v. er blot at demonstrere den dybe Uvidenhed paa ublufærdig Maade. »Normale« Mennesker maa virkelig engang lære at forstaa dette.