Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

Der findes blandt de homosexuelle en Mængde Varianter. Da Sagen her kun angaar mandlige homosexuelle, skal kun disse omtales med nogle Ord. Karl Larsen har i foranstaaende lille Bog med skarp og fin Iagttagelsesevne og med sikker Kunst fremstillet nogle af disse »Typer« og ganske særligt i Dagbogsforfatteren selv en af de mest karakteristiske. Der er homosexuelle Mennesker, der i hele deres Ydre og Indre er iøjnefaldende »kvindelige«, og der 111 er som det andet Yderpunkt i Rækken udtalt mandligt virkende Personer. Alle Grader og Kvaliteter af Intelligens findes repræsenteret, ikke helt sjældent drejer det sig om aandeligt rigt udrustede Mennesker, løvrigt findes der jævne Overgange til de »normale«, de saakaldte bisexuelle, der enten periodevis eller varigt nærer homosexuelle Tilbøjeligheder ved Siden af normal Kønsfølelse.