Larsen, Karl Uddrag fra Aksel Halcks Optegnelser

I et fejgt og tarveligt Øjeblik tænkte jeg paa at gaa til Fader, betro ham det hele og ved hans Hjælp faa hende forflyttet til en Provinsfilial af den Anstalt, hvor hun var; men jeg fandt hurtigt Tanken uridderlig, umandig, uværdig. Efter nogle Maaneders frugtesløse Kamp fik Betty selv Ideen. Der blev pludseligt en Tante i Horsens, som hun kunde være til saa megen Nytte i hendes trange Enkestand, Fru Bøgelund troede paa det og Fader med. Ved Nytaarstid blev Betty Brandt anbragt i sit Instituts Filial i Horsens.