Larsen, Karl Uddrag fra Aksel Halcks Optegnelser

Det var efterhaanden mange Mænd, der paa en mærkelig lydløs Maade fik deres Gang i Fru Viums Hjem, ikke under stor Selskabelighed, hvad Forholdene naturligt forbød, men i smaa, fortrolige Besøg som Venner af den afdøde. De vilde gøre Fru Vium Forslag om Anbringelsen af hendes Formue eller nu, da hun stod alene, give hende Raad paa forskellige andre Omraader, eller blot laane hende franske og engelske Bøger, stundom ogsaa læse dem for hende. Der var ældre Herrer og yngre, lige ned til pur unge Elever af Vium, som valgte hans uudgivne litterære Efterladenskaber til at tale om. Men tydeligere og tydeligere hviskede Folk, at Professor Blom var den foretrukne.