Larsen, Karl Uddrag fra Cirkler

Efter en saadan Østersnat, der havde strakt sig over den største Del baade af St. Pauli og det egentlige Hamborg, opdagede Halling, mens han reciterede sit lille Morgenvers, at hans smukke ny Visitkortbog var borte; den maatte være gledet ud i en Droske eller glemt i et af de mange Lokaler, som vi ikke mere kunde huske. Den indeholdt nogle Fotografier med passende Paaskrifter af Damer, der ikke strengt taget hørte til hans Familie, samt Julius Hallings Testamente, det han havde ladet opsætte som 18aarig Student og lige kommen fra Provinsen. Det lød paa, at hele hans lille Formue skulde tilfalde Københavns Universitetsbibliothek. For at, som han sagde, enhver Tvivl skulde være udelukket om, hvem de fikse Damebilleder tilhørte, havde han i Lommebogen yderligere efterladt ca. 100

        

48 splinternye Visitkort med: Julius Halling, stud. mag., København. — —