Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

I Juni Maaned, kort før Høslætten, fik han atter – ligesom da han kom til Erfurt – Besøg af Peter Reinicke fra Mansfeld. Han skulde for det første spørge Martin fra hans Forældre, om han da ikke snart kom en Tur hjem, nu han var bleven Magister, men desforuden overrakte han Martin en meget stor Bog, som den Gamle havde givet Peter Reinicke Penge til at kjøbe til Sønnen, nemlig: Corpus juris Justiniani. Det var et meget kostbart Værk, som alle Jurister jo skulde bruge, men det var kun de færreste Studenter, der ejede Bogen selv.