Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

Martin var bleven bogkjær, og det gjorde meget Indtryk paa ham at skulle besidde et saadant, sjældent Værk, men tillige fornam han derigjennem med Hjærtebanken, hvor stolt hans Fader maatte være af ham, siden han kunde 167 gjøre en saadan Bekostning, – og hvor stor Pris han maatte sætte paa sin lærde Søn.