Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

Og hver Gang han saaledes var henne i Tanker om Faderen – der jo, hvad Øjeblik det skulde være, kunde ride ind ad Klosterporten med sine mange Ledsagere, – faldt Læsningen i Missalet og Forsømmelsen af Læsningen over ham med en Angst, der stemmede for Aandedrættet. Han vidste jo saa godt, at kunde han bare have lagt sig ned og sovet – lige til han skulde ind for Altret i Morgen Kl. 9, saa havde det været meget bedre end alt andet – alle yderligere Forberedelser. Men han vidste ogsaa, at han sletingen Ro fik, før det hele var overstaaet, at han – foruden alt det andet – vilde være syg af Forvaagethed, naar han skulde til det i Morgen.