Kingo, Thomas Digtning i udvalg

Paa-Skriffter til Holmens kirke

Trykt efter SS II, s. 243-249, der gengiver teksten i Peder Jespersen: Prædiken udi Niels Juels ... hans Liigs Begiengelse, 1699; digtene er skrevet til Niels Juels kapel i Holmens kirke, som var færdigt i 1697. Teksten på vægtavlerne afviger på en række mindre væsentlige punkter fra formen i den trykte ligprædiken. 1709 flyttedes graven til sin nuværende plads i Holmens store kapel. Kingos hovedkilde til slagskildringerne er sandsynligvis Peder Jespersens ligprædiken.

Sal: salige. - kunstige: kunstfærdige. - Epitaphio: indskrift på gravmæle. - priiselig: ærefuldt; prisværdigt. - bestridet: udkæmpet. - og: også. - mandhaftig: mandigt.

1

skue (...) an: betragt.

5

Drifter: bedrifter, - i (...) staar: består i.

8

Ja og Ney: jf. Matt. 5,37. - Ærligt: ærefuldt; hæderligt.

(1)

Røesand: Rødsand, en sandbanke syd for Lolland, hvor der 30/4 1659 stod et slag med den sv. flåde. - Anno: lat.: i året. - Kiøbenhafn: Juel deltog som Holmens chef i forsvaret af København; under stormen på byen natten til den 11/2 1659 var han på Kastelsvolden som leder af Holmens bådsmænd.

1

Magt: hær. - omspendte: omringede.

5

Søe-Kantens: søsidens (nl. Kastellets). - anbetroede: betroet.

6

Neptun: den rom. havgud. - Mars: den rom. krigsgud. - gode: venligt stemt.

7-8

Nu (...) Nu: snart ... snart.

7

falt ... ud: gjorde han udfald. - digt: stærkt.

8

stod (...) ud: udholdt. - foer: drog.

9

Flode: flåde.

10

kiørte: drev.

(2)

for: ud for. - Gulland: Gotland; Visby blev angrebet fra land- og søsiden og kapitulerede den 1/5 1676.

1

Hold: holdt, stands.

2

Vinde: vidne på.

3

from: tapper; dygtig; god; from. - fornam: oplevede.

4

det Amalonske Lam: På det gotlandske våben stod et lam; amalerne var den østgotiske herskerslægt, som if. datidens historikere skulle nedstamme fra Gotland.

5

overkaste: kastede over.

571

6

var... haste: var kun udtryk for at han som soldat ville skynde sig.

8

der: da.

11

Forfigte: forsvare. - Herre-Skiold: krig.

(3)

under: ved. - dend 7. May: Den da. og den sv. flåde kæmpede den 25. maj om aftenen og den 26. om formiddagen; i ligprædikenen over Niels Juel nævnes dog den 27. maj som datoen for slaget, så at dend 7. May sandsynligvis er fejl for den 27.

1

Seyer-Seyl: sejrrige sejl. - hidsed: hejste.

2

tridsed: hejste.

3

Palmen: siden antikken sejrstegn.

4

stade: plads.

5

Dag Skiær: daggry.

6

lysted: havde lyst til at. - fikte: kæmpe.

7

tvende: to.

8

to for en: i forholdet to til en; den sv. flåde var på 50 skibe, den da. på 26.

10

Lynild: lyn.

11

Søe-Kronen: ærekransen for søsejr.

12

Priis: ros.

(4)

1

der at: da.

2

vel: godt.

3

Tromp: Den holl. admiral Cornelis Martenz Tromp, 1629-1691, var 1676-1678 øverstkommanderende for den da. flåde. - Creutz: Den sv. admiral Lorentz Creutz, 1615-1676, var øverstkommanderende for den sv. flåde. Hans admiralskib "Stora Cronan" kæntrede og eksploderede i slaget ved Øland. - Ugla: Den sv. admiral Claes Uggla, 1614-1676, overtog kommandoen efter Creutz; hans skib "Svärdet" blev stukket i brand og efter hård kamp erobret af danskerne; Uggla selv sprang overbord og druknede. - sammenbrød: stødte sammen.

8

stod (...) bi: hjalp. - ærlig: agtværdig. - var (...) van: plejede.

10

gaa (...) tilhænde: underkaste sig.

11

Strand: hav.

12

holdt: opførte.

572

(5)

Kolberger-Hede: Stedsangivelsen er forkert, idet det omtalte slag fandt sted syd for Gedser og ikke på Kolberger Heide, farvandet mellem Kielerfjorden og Femern. Her stod 1/7 1644 det berømte slag, hvor Christian IV mistede det ene øje.

1

Siöblad: den sv. admiral Erik Sjöblad, 1647-1725.

2

Orlogs: krigs.

3

Gottenborrig: Goteborg. - Yndist: velvilje.

4

Belt: nl. Storebælt. - pastepaa: passede op.

5

undfik: modtog. - Kartover: korte kanoner.

6

stod: standsede. - at: for at.

8

bemestred: overvandt.

9

fægted: kæmpet.

10

fem: nl. skibe. - bemægted: bemægtigede.

(6)

2

Horn: den sv. generaladmiral Henrik Horn, 1618-1693.

3

enddog: selvom.

5

tre Skibe: Fra sit flagskib "Christianus Quintus", der blev hårdt medtaget af kampen, måtte Juel begive sig over på "Fredericus Tertius", som fik flere grundskud, og derfra på "Charlotte Amalie".

7

lyvned: lynede.

8

At: så at. -forlored: tabte. - Rang: række.

9

qveste: kvæstede.

10

lemmeleste: lemlæstede.

11

Skibs Forliis: tab af skibe.

(7)

Lante-Rugen: øen Rugen, der erobredes med flådens støtte, men uden egentlige søslag; landgangen på Rugen fandt sted 12/9 1678.

2

flux: langt.

4

fast: næsten. - reddeløs: uden udrustning. - bødte: udbedrede.

7

Kaasen: kursen.

10

Behiertede: modige.

12

Held: medgang.

(8)

Calmer-Sund: Kalmarsund blev blokeret af Niels Juel; et sv. orlogsskib, "Laxen", blev erobret og et andet, "Nyckelen", sprængtes.

1

vakt: vækket.

2

Saa: sådan.

4

Fegt: kamp.

573

6

Stand: standsning. - Strikke: snare, fælde.

7

ad: til.

9

indhendte: indhentede.

11

lugte: lukkede; den skånske krig afsluttedes ved freden i Lund 26. og 27. september 1679.