Kingo, Thomas Uddrag fra Velkoms Tanker over Griflfenfeld's Hiemkomst af Leding 1676

Velkommen hiem igien, vor Ynske, Liv og Glæde!
Tak, Deilig Ære-Sool, at Du igien vil træde
Op paa Din Horisont, at Dine Straaler maa
Til Mangis Øye med ald Kraft og Ynde gaa!
Hvor lykkelig og vel Din Reyse er gelinget,
Hâr meer end en gang i vort Lyhør-Øre klinget,
Du est i Spoor paa Gud med hvert dit Foode-Trin,
Hvorfor Du ledis ved hans Øye-Soole-Skin.
Hvor hâr Din fredsom Siæl blant Bulder, Blood og Larme,
Tiit styrked, ved Guds Raad, De Jerne-klædde Arme,
Din Haand som Kongen sig saa gierne helder paa,
Er Himmel-støtted og kand alle Maal opnaa!
Det Sværd som føns i de Hefne-hidsig Hænder,
Det i Dit dybe Sind Du veyer først og vender,
Og høybetænksom seer hvor viit det bloot kand gaa,
Og hvor det Fredsens Balg omsider dog kand faa.
Hvad blodig Krigs-Mand skal til Land og Vandet giøre
Det skal Du først udi Din Hierne overhøre,