Kingo, Thomas Samlede skrifter 1

Tekstbindene til Thomas Kingos Samlede Skrifter - en udgivelse, som Det Danske Sprog- og Litteraturselskab fra første færd har anset som en af sine hovedopgaver - udkom i kommission hos Ejnar Munksgaard i 1945, 1939, 1939, 1941, 1943, hvortil føjede sig bind VII, 1945. De var fremstillet hos Bianco Luno med klicheer fra F. Hendriksens Reproduktionsatelier. Forordet til bind I redegør for arbejdsfordelingen.

Udgaven var forlængst udsolgt, da kommentarbindet VI så lyset i fire hæfter (1945, 1974, 1974, 1975), beregnet til indbinding i to halvbind; forordet til VI A redegør herfor. Det måtte forekomme nødvendigt at stile mod et fotografisk optryk af tekstbindene, og fortsat tryk af bind VI fremstilledes med henblik herpå.

Læserne vil bemærke, at bind VI foruden kommentar og registre rummer et ikke ubetydeligt tillæg af sikre eller mulige Kingo-tekster samt en personalhistorisk oversigt over personkredsene omkring Kingo.

Indbydelsen til subskription på det uopdrivelige værk blev heldigvis mødt med så stor interesse, at arbejdet kunne igangsættes, og nu da lakunen endelig er fyldt, skal der rettes en tak for godt samarbejde til Selskabets hovedkommissionær, C. A. Reitzels Boghandel A-S, og til Krohns Bogtrykkeri A-S.

Sommeren 1975
DET DANSKE SPROG- OG LITTERATURSELSKAB