Kingo, Thomas Uddrag fra Sæbye-gaards KoeKlage 1665

Dend tußind aarit steene Eeg
Med ierne stiue arme
Vi uille giøre blød og væg
At ønche vores harme,
Ja dend Gudelskte bøgekrop
Til such vi uille trænge
Og paa dend røde Rønne top
En morbær kaabe hænge
Dend hierte gode hassel nød
Selfluillig skulle bryste
Affhugne trunter steen og stød
Som Eespe blade ryste.
Christalle læbet Tisøe vell
Skumnæsit skal frembryde
At og dend dumme fiske Siæl
Skal giennem bølgen skryde
Men at ei værden tenche skall
Vi nøder os til Sorgen
Som dend ßin glæde holder fall
For huer en skyefuld morgen
Vi klager os foruden stød
Som drengen der er kræßen
Som skiøgen gifiuer an sin nød
Og græder kun med næßen,
Da være verden det bekient
Vor Sorg er ey saa ringe,