Kingo, Thomas Uddrag fra Sæbye-gaards KoeKlage 1665

Een oversaae hans øinebryn
Og sagde hand vil bliffue
Een grum Tyran thi øinesiyn
Ei gierne pleir at live
Hand seer jo dbg saa tyrkisk ud
Med saadan bister miine
At om Xantippe var hans brud
Hand kund ei være tviine.
Dog det derfor ey aldtiid skeer
Dend Løve grum strax bliver
Som skummelt giennem øiet seer
Og snorcher høit og sniver
Mand kand sig tit forsee oppaa
De klare øinesteene
Thi straaler som fra dennem gaae
Ei alt med sindet meene.
Kulsuieren fra ungdom op
Brandøiet aldtiid titter,
Fra hælen oc til hoffued top
Hand grimmer sig og smitter.
Om ham en vakker Engelsk Møe
Bleff var paa Roeskild heede
Aff Frygt hun skulde neesten døe
Hiert kipped hannem beede
At hand dend unge bierge trold
Vild hende lade leve