Kingo, Thomas Uddrag fra Sæbye-gaards KoeKlage 1665

Oc vidste Paven det, hand kom
Ret uist i helgen roede
Og Tiure-legerne til Rom
Kom vist igen paa foede.
Der hand nu i siin Eenlighed
Saa mangen maaned endte
Blef lykken hannem atter vred
Og bladet for ham vendte.
Her Ræntemeester ßindet bleff
Hans stand til at forandre
Hand skulle effter post og bref
Til Kiøbenhaffn henuandre.
Der agtede hand ham maaskee
Til spillefugl at giøre
Saa huer mand skulde ad ham lee
Naar de ham vilde føre
Paa alle gader op og need
Med maled horn og kløve
O! hiertesorg, og stoer fortreed!
Som maae en steen bedrøve!
Siin skiæffne bleff hand und og vreed
Men tenkte dog omsider
Mon Gasten Hansen dette veed
Huad dog ieg stymper Liider.
Jeg iche troer at hand har hørt
Et ord deraf at siige