Kingo, Thomas Uddrag fra Sæbye-gaards KoeKlage 1665

Hvo mig skal have saa forført
At ieg maae porten viige
Thi ieg vist troer dend Dannemand
Hand hialp mig nok til rætte
Jeg mindis vel huor offte hand
Sig selff i fare sætte
Og friede mig fra Svenske aag
Ja megit andit meere
Og mangen Fandens snibbe tog
For mig og andre fleere
Og aldtiid undte hand mig vel
Hans Hustrue og deslige
Om ieg paa timen slaais i hiel
Jeg kand ei andit siige.
Men nu var det ham kun it ord
Om hand mig vilde frelse
Som hand saa offte før har giort
Og bragt mig til min helse
Jeg veed hr. Rentemeester sug
Loed noksom overtale;
Om nogen haffde falskelig
Talt om mig paa min hale,
Og Gasten vilde sige sandt
Huad andre vilde lakke.
Jeg vel min V-ven offveruant
Saa hand fik skam til takke.