Kingo, Thomas Uddrag fra Kingos Svar paa Jacob Worms Kalotvise

9.

Vel burde dig Tak,
For Resten, jeg kiender Dig icke Ditt Pak,
Men var kun dit Levnet mig bedre bekiendt,
Jeg vilde vel for dig det Brændviin omvendt,
Men at dend er stømper, som ej er Jorddrot,
Det løjg du Hunsfot!