Kingo, Thomas Uddrag fra Mindedigt over Susanna Christophers-Daatter Tønder g. m. Eiler Schøller 1675

Vor Rode-Saflt ved een og anden Svagheds Ild
Indtil at Døden naar sin Avindsyge vild!
SUSANNA TØNDER, du har ogsaa maat betale
Din Døde-skyld og Gield, saa Sygdoms stercke Quale
Dit Hiertis Fæstning, dit det Dyde-ftdde Bryst
Antasted hefftig blev, ja slet fra Siælen kryst!
Den Aande, som du her i Verden vilde drage
Til HErrens Frygt, og til din Egte-Mand og Mage
At giøre Liv og Lyst, dend blev dig tung og trang,
Indtil den endelig forlod Naturens gang!
I dine beste Aar du maatte Afskeed tage
Og følge Døden, der dit Levnets Fryde-Dage
Ved Velstands Soele-Lius i Glæde-Blomster stod
Da Dødsens Segel kom og hug dem af for Fod.
Dog er du ikke saa aldelis fra os revet,
At jo dit Minde er med ævig Troskab skrevet,
Udi din Husbonds Siæl, ja! alle dig har kiendt,
De siger, at dit Liv, men ey din Dyd, er Endt.