Kingo, Thomas Uddrag fra Mindedigt over Vitus Bering 1675

Veltalenhed, om ellers du Kanst tale
For hick og hule-suck! og kanstu ey da svale
Din store hiertesorg med øynes salte flood,
Og væd det Saar som ey har ellers anden bood!
Hyyl sammen ald din floch af lærde folckis skare.
Stat under sørge floor din Sorrig at forklare,
Bering, haver mist,
Fra først du tugted med din frugtsom ave-qvist.
Har du saa mangen Søn udj dit skiød opammed,
Som dine rige bryst for Kundskabs flod har Krammed,
Og drucket Himlens Dug i deris blomster-aar,
Og af dit fylde-horn, faat mangen sucker taar.
Kald frem den beste Mand der nogen tiid optraade
Paa Verdens tåle-plads, med tungens hunning-odde,
Lad ham beklage det (om det noch Klages kand)
At Bering hand er død ud af vort C/wiør-land.
Regimente,
Som fra hint æble-træ i Paradiis du hente,
Det strecker sig forlangt, forbreed du fingren giør
Og sigter ofte did som du slet intet bør!