Kingo, Thomas Uddrag fra Æresvers til Willads Nielsøn, Himmeriges Barnemoder 1671

DV bliver alt saa ved din lærde Pen at dyppe
Vdi dit Skriver-Bleck, til Siælen at bedryppe,
O Hiertens Siæle-mand, du trykker dig alt ind
Med HErrens sødist Ord i steenestive Sind.
Jeg har dig aldrig kiendt; dog kiender jeg dit Hierte!
Jeg fick et Maaltid Mad hos dig, som jeg begierte,
Dog saaest du aldrig mig; vi blive dog vel kiendt
Før Kierligheden faar sit store Maaltid endt,
Som aldrig, aldrig skeer; dog skal vel dette blive,
At baade jeg oc fleer skal Ærens Kundskab give,
Hvor ved at Verden dig skal ævig kiende grandt,
Dog stempler du self best! viis frem kun dend Demant
Som du hos Jordans Flod i JEsu Daab har fundet,
Der viiser Blod oc Vand med JEsu Død omvundet!