Kingo, Thomas Uddrag fra Æresvers til Willads Nielsøn, Himmeriges Barnemoder 1671

See! hvo dit Kontrafey lifagtelig vil faa,
Hand kand u-mage sig til Jordan hen at gaa!
Dog icke nær saa langt; dend Reyse findis skreven,
Oc udi Kaaber staar slig Æris Ord inddreven.
Dend Mand som JEsus er har deelt sit Hierte
med
Her Willads, som er Præst i Jyllands Vdbyned.