Kingo, Thomas Uddrag fra Nytaarsønske til Grev Reventlou 1703

Jeg bær min Røgelße til Himmelen ved bønner
Og dybt paa Velgiort med et Tacksomt hierte skiønner!
Reventlow og lev til ævigheden Vel,
Og bliv, det som Du er, En Muur for Ræt og Skiæl.
Saaledis ynsker -af hiertet
Eders Høy Græfl: Excellences
Underdanigste Tienner
og Troe Forbedere
T Kingo. Skrevet i Odenße Bispegaard
Nyt Aars Dag 1703.