Kierkegaard, Søren Uddrag fra Dagbøger i udvalg 1834-1846

Til Troen hører dog vel vistnok en Villiesyttring, og det endog i en anden Betydning, end naar jeg f. E. maa sige, at til enhver Erkjendelse hører en Villiesyttring; thi hvorledes kan jeg ellers forklare mig, at det hedder i d. N. T, at den, som ikke troer skal straffes. -